प्रविधि हस्तान्तरण प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी घरेलु तथा साना उद्याेग कार्यालयकाे सूचना*यस कार्यालयको आ.ब. २०८०।८१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई संखुवासभा जिल्ला भित्र सञ्‍चालनमा रहेका लघु/घरेलु/साना उद्योगका उद्योगीहरुले उद्योग स्थापना/सञ्‍चालन/क्षमता बृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि तपशिल बमोजिमको प्रविधि सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योगीबाट समेत तोकिएको लागत सहभागिता रहने गरी प्रविधि (मेशिन तथा उपकरण) सहयोग कार्यविधि, २०८० को अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३0 दिन भित्र निम्न कागजात र विवरण सहित प्रस्ताव पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

*याे सशुल्क प्रवर्धनात्मक सामग्री हाे ।

सम्बन्धित समाचार